Schone bagger beter benut


Het systeem

Het werkgebied voor Proeftuin Sediment Rijnmond omvat de gehele Rijnmaasmonding. Aan de noordrand zijn dat de Lek, de Noord, de Nieuwe Maas, en de Nieuwe Waterweg. In het centrale deel zijn dat de Merwedes, de Oude Maas, het Spui en de Dordtse Kil. En aan de zuidrand zijn dat de Amer, het Hollands Diep, en het Haringvliet.


Over Proeftuin Sediment Rijnmond

De proeftuin brengt het aanbod en de vraag naar schone herbruikbare bagger samen. We zien het gebaggerde sediment niet als afval, maar als een waardevolle bouwstof voor creëren van een meer robuuste en gezonder riviersysteem op de lange termijn. De proeftuin Sediment Rijnmond streeft naar realisatie van meerdere pilots om de concepten en innovatieve methoden te testen en te demonstreren in praktijk. "Learning by doing" is het motto. Het project is specifiek bedoeld voor kennisontwikkeling. De kennisontwikkeling in dit project wordt deels gefinancierd door financiële en in-kind bijdragen van alle partners, en deels door financiering vanuit de Kennis en Innovatie Agenda (KIA) Landbouw, Water, Voedsel, gekoppeld aan Topsector Water & Maritiem (TKI Deltatechnologie). De penvoerder van het consortium is Deltares.

Werk met sedimentmanagement toe naar een robuust, toekomstbestendig riviersysteem

Verhaal van het Sediment

Platform Rivierkennis