Dit jaar bestaat de Nieuwe Waterweg 150 jaar. Het was toentertijd de oplossing voor de scheepvaart die vaak dagenlang moest omvaren vanwege de verzanding van de rivieren en riviermondingen. De uitvoering van het project heeft vele jaren gekost, en er is hiervoor een enorme hoeveelheid grond weggebaggerd. Het bleek een goede en duurzame oplossing.

Desondanks blijft onderhoudsbaggerwerk nodig om de Nieuwe Waterweg op diepte te houden. Dat gebaggerde sediment en zand proberen we nu zo lang mogelijk in het systeem te houden door het nuttig te gebruiken voor natuurontwikkeling en veiligheid.

 

 

 

Groene Poort kribvak 9

In proeftuin Groene Poort kribvak 9 in de Nieuwe Waterweg bij Rozenburg wordt 10.000 m3 sediment gebruikt om natuur te ontwikkelen. Dat zijn 3 scheepladingen of 500 kiepwagens vol met sediment. Maar het gaat vooral om de bijdrage die het sediment zal leveren aan de natuur. In 2018 werd het kribvak afgesloten met een langsdam en deels gevuld met een hoeveelheid zand en steen. Dit zand komt nu nog steeds voor in het vak. In 2022 zal een baggerschip gebaggerd schoon sediment uit de Nieuwe Waterweg achter de langsdam plaatsen. De bodemhoogte, stroming, en de verdeling zand en slib in het kribvak, alsook de natuurontwikkeling worden goed in de gaten gehouden door Wageningen Research en Deltares, in samenwerking met de TU Delft.

Oude Maas bij Zwijndrecht

De andere proeftuin ligt in de Oude Maas ter hoogte van Zwijndrecht. Hier zijn erosiekuilen ontstaan doordat de rivier is ingesneden in zandlagen die vervolgens door de stroming zijn uitgespoeld. De kuilen worden met gebaggerd grof zand weer  gevuld. Dit zand is afkomstig uit onderhoudsbaggerwerk in de Merwedes. Door deze opvulling wordt de groei van de kuilen afgeremd, wat belangrijk is voor de stabiliteit van de oevers van de Oude Maas. Een deel van het gesuppleerde zand zal geleidelijk weer uitspoelen, en draagt daarmee bij aan vermindering van de insnijding van de Oude Maas stroomafwaarts (zeewaarts) van de kuilen. De opgevulde kuilen werken daarmee als een “zandbrommer” (in analogie met de Zandmotor voor de kust bij Ter Heijde). De werkzaamheden zijn te zien onder de videolink.

Baggeraar de Vries en van de Wiel (DEME groep) registreert alle data die hoort bij deze proeftuin.

Geschikte locatie gezocht

Voor de derde proeftuin wordt een geschikte locatie gezocht in het Hollands diep/Haringvliet. In het verleden zijn de oorspronkelijke gorzen grotendeels geërodeerd, en is behoefte aan herstel van oevernatuur. Een locatie dicht bij de belangrijkste baggerlocatie bij Moerdijk heeft de voorkeur omdat hier veel sediment (slib) met geringe extra kosten beschikbaar is.  Omdat het hier gaat om een Natura2000 gebied is het belangrijk dat deze proeftuin goed aansluit op de bestaande natuur in dit gebied. Voor dit gebied zijn dat zogenaamde slikkige oevers. We zijn op dit moment in overleg met onder andere Staatsbosbeheer voor keuze van een geschikte locatie.