Het werkgebied voor Proeftuin Sediment Rijnmond omvat de gehele Rijnmaasmonding. Aan de noordrand zijn dat de Lek, de Noord, de Nieuwe Maas, en de Nieuwe Waterweg. In het centrale deel zijn dat de Merwedes, de Oude Maas, het Spui en de Dordtse Kil. En aan de zuidrand zijn dat de Amer, het Hollands Diep, en het Haringvliet.

Zowel vanuit de rivieren als van zee wordt zowel zand als slib aangevoerd, maar dit sediment verspreid zich niet gelijkmatig over het systeem. Op sommige plaatsen, zoals in havens en sommige scheepvaartwegen, treedt teveel sedimentatie op, terwijl op andere plaatsen, zoals intergetijdengebieden, er juist sprake is van een tekort aan sediment om bijvoorbeeld erosie te compenseren. Het beter benutten van het sediment vraagt dus een systeemgerichte aanpak, waarbij de bronnen en putten van het sediment goed in kaart zijn gebracht. Denken vanuit het systeem is ook voor de ecologie essentieel (denk bijvoorbeeld aan trekvissen die vanaf zee het zoetwater in zwemmen) en de functies zoals wonen en recreatie.